Înscriere în IPA

Statutul I.P.A. Sectia Romana.

Cine și condițiile în care poți deveni membru IPA:

Articolul 13

13.1. Membri I.P.A. Secția Română pot fi: de drept, asociați, extraordinari, de onoare și simpatizanți. Membrii de drept pot fi de drept aparținând serviciului de poliție sau de drept acceptați.
13.2. Membri de drept aparținând serviciului de poliție pot fi cetățenii români cărora li se aplică Statutul polițistului și cei care și-au încetat raporturile de serviciu cu drept la pensie cu aceste structuri, fără discriminare de rang, sex, rasă, limbă sau religie.

13.3. Membri de drept acceptați pot fi personalul activ din: Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Justiției, Serviciul de Pază și Protecție, Serviciul pentru Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații, Serviciul pentru Informații Externe, Poliţia locală, elevi și studenți din cadrul MAI, M.J., personalul civil din cadrul M.A.I., personalul din Direcția Generală a Vămilor, angajații I.P.A. Secția Română, precum și persoanele care și-au încetat raporturile de serviciu cu drept la pensie cu aceste structuri, fără discriminare de rang, sex, rasă, limbă sau religie.

13.4. Membri asociați pot fi polițiști din alte țări unde nu există constituită secție I.P.A.

13.5. Membri extraordinari pot fi soțiile (soții) membrilor de drept ai I.P.A. Secția Română, în viață sau decedați.

13.6. Membri de onoare pot fi personalități marcante ale vieții sociale și culturale, remarcate pe plan național sau internațional, precum și sportivi medaliați ai unor campionate mondiale sau jocuri olimpice, care sunt scutiți de plata cotizației.

Articolul 14

14.1 În vederea dobândirii calității de membru de drept, onoare sau asociat al I.P.A. Secția Română, persoanele interesate vor prezenta Comitetului Executiv Regional sau Comitetului Executiv Național, de la caz la caz, următoarele documente:
a) cerere de înscriere (formular tipizat, emis de Comitetul Executiv Național);
b) certificarea de către Comitetul Executiv Național / Comitetul Executiv Regional a calității de polițist, personal activ din: Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Justiției, Serviciul de Pază și Protecție, Serviciul pentru Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații, Serviciul pentru Informații Externe, Direcția Generală a Vămilor, Poliţia locală, elevi și studenți din cadrul M.A.I., salariați ai I.P.A. Secția Română, prin emiterea unei decizii, ori, după caz, documente care atestă calitatea de pensionar(ă), văduv(ă) a unui membru I.P.A. Secția Română;
c) copie color a actului de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul de un membru al Comitetului Executiv Național / Comitetului Executiv Regional;
d) dovada plății taxei de înscriere și a cotizației anuale.

14.2 În vederea obținerii calității de membru simpatizant, sunt necesare următoarele documente:
a) cerere de înscriere (formular tipizat, emis de Comitetul Executiv Național);
b) certificat de cazier judiciar, în perioada de valabilitate;
c) curriculum vitae;
d) recomandare scrisă dată de un membru IPA Secția Română de drept, din cadrul regiunii;
e) copie color a actului de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul de un membru al Comitetului Executiv Național / Comitetului Executiv Regional;
e) contractul de sponsorizare sau donație; 
f) dovada plății taxei de înscriere și a cotizației anuale.

14.3 Pentru obținerea calității de membru extraordinar sunt necesare următoarele documente:
a) cerere de înscriere (formular tipizat, emis de Comitetul Executiv Național);
b) certificat de cazier judiciar, în perioada de valabilitate;
c) curriculum vitae;
d) copie certificat de căsătorie, certificată pentru conformitate cu originalul de un membru al Comitetului Executiv Național;
e) copie color a actului de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul de un membru al Comitetului Executiv Național / Comitetului Executiv Regional;
f) dovada plății taxei de înscriere și a cotizației anuale.